Auditointiohjelma vuodelle 2021 on päivitetty 

Auditointiohjelma on osa ympäristöterveydenhuollon valtakunnallista LaatuNet- laatujärjestelmää. Laatujärjestelmä pohjautuu EU:n valvonta-asetukseen (625/2017), ISO 9001 –standardiin toimialan erityispiirteet huomioiden. Auditointiohjelmassa kuvataan auditointien pääperiaatteet ja auditointien toteuttaminen. 

Jatkuvan parantamisen työkalu 

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää toiminnan olevan suunnitelmallista, laadukasta, tehokasta ja oikeudenmukaisesti kohdennettua. Valvonnan tulee perustua riskinarvioon ja olla hyvän hallinnon mukaista. Lisäksi sille tulee varata riittävät voimavarat. Tätä tulee EU-lainsäädännön mukaan kaikkien viranomaisten arvioida sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. 

Oleellisen osan laatua muodostaa jatkuva parantaminen. Auditointiohjelmalla pyritään arvioimaan ja varmistamaan yllä mainittujen periaatteiden ja lainsäädännön vaatimusten toteutuminen Laatunet-käyttäjien toiminnassa. 

Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit mukana 

LaatuNet-arvioinnit jakautuvat sisäisiin ja ulkoisiin auditointeihin sekä interkalibrointeihin. 

Sisäisiä auditointeja tehdään keskimäärin kerran kuukaudessa LaatuNetissä laadittavan, yksikön oman auditointisuunnitelman mukaisesti. Auditoinnit toteutetaan käyttäen LaatuNetin auditointilomakkeita. 

Interkalibrointi on laadunhallinnan menetelmä toiminnan yhdenmukaistamiseksi, jossa samaa tapausta ratkotaan samaan aikaan kaikissa valvontayksiköissä. LaatuNet-palveluun sisältyviä ohjattuja interkalibrointeja toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2021 ensimmäinen interkalibrointi huhtikuussa kohdistuu Oiva-arvosanoihin. 

Ulkoiset auditoinnit kattavat koko ympäristöterveydenhuollon organisaation toiminnan (myös eläinlääkintähuolto). Ulkoisten auditointien ensimmäisen kierroksen tavoitteena on selvittää laadunhallinnan käytännön toteutuksen taso eri puolilla Suomea ja arvioida organisaatioiden suorituskykyä. 

Vuonna 2021 ulkoiset auditoinnit toteutetaan seuraavien kriteerien mukaan 

  • auditointikohteet valitaan otoksena valvontayksikön koon ja sijainnin mukaan 
  • noin 30 % auditointikohteista valitaan suurista valvontayksiköistä (htv yli 30) 
  • noin 30 % auditointikohteista valitaan keskikokoisista valvontayksiköistä (htv 20-30) 
  • noin 30 % auditointikohteista valitaan pienistä valvontayksiköistä (alle 20 htv) 

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia auditoinnit toteutetaan etäyhteydellä. 

Auditointikriteerit ja menetelmät 

LaatuNet-auditointi on ISO 19011 –standardiin perustuva järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jolla hankitaan auditointinäyttöä ja arvioidaan sitä objektiivisesti, jotta voidaan määrittää missä määrin auditointikriteerit täyttyvät. Auditointikriteerit on valittu niin, että lainsäädännön ja toimialan ohjauksen lisäksi ISO 9001-standardin vaatimusten mukaisesti tärkeimmät asiakas- ja sidosryhmäodotukset huomioidaan. 

Auditoinnin tekee yksi tai useampi auditoinnin kohteen kannalta riippumaton asiantuntija. Auditointi koostuu haastatteluista, prosessikuvauksista, työohjeista ja muista dokumenteista. Auditointihavainnot voivat olla myös laadullisia. Oleellista on kuitenkin, että auditointihavaintojen olemassaolo voidaan todentaa. 

Arviointi ja tulokset julkisia 

LaatuNet-palvelussa toimiva Laatuneuvosto on laatujärjestelmän ja sen kautta saatavien tulosten, kuten ulkoisten auditointien ulkopuolinen, riippumaton arvioija. Laatuneuvosto koostuu toimialan keskeisimmistä sidosryhmistä. 

Laatuneuvosto arvioi auditointiohjelman ja sen toteutuksen sekä pääauditoijan toteuttaman katselmoinnin, jossa laatujärjestelmä käydään läpi kokonaisuutena ja arvioidaan muutos- ja kehittämistarpeet. 

Tulokset julkaistaan Laatunetin lisäksi kotisivuillamme www.envirovet.fi/ajankohtaista. Yhteenveto lähetetään kaikille ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköille ja keskeisille sidosryhmille tiedoksi. 

LaatuNet-auditointiohjelma 2021

Lisätiedot 

Pääauditoija Outi Lepistö 

outi.lepisto@envirovet.fi

p 045 895 7705