Vuoden 2016 auditointien loppuraportti on valmistunut

EnviroVet jatkoi viime vuonna ympäristöterveydenhuollon seudullisten valvontayksiköiden auditointeja. Auditointimenetelmä pohjautuu organisaation kokonaisvaltaiseen suorituskykyarvioon ja ensimmäistä kertaa mukana oli myös asunnontarkastustoiminta.

Vuonna 2016 auditointi toteutettiin kymmeneen valvontayksikköön. Auditointikriteereinä olivat kansallinen lainsäädäntö ja ohjaus sekä ISO 9001-standardin vaatimukset soveltuvin osin.

Päähavaintona oli valvontayksiköiden välinen vaihtelu resursoinnissa, toiminnan organisoinnissa ja toteutuksessa. Eniten puutteita todettiin toiminnan tavoitteellisuudessa, tulosten mittaamisessa ja seurannassa sekä korjaavissa toimenpiteissä. Toimiva, ajantasainen laatujärjestelmä puuttui myös useasta yksiköstä. Paikoitellen valvontayksiköiden toiminta ei täyttänyt lakisääteisiä vaatimuksia ja asiakkaat saattavat näin ollen joutua eriarvoiseen asemaan. Toisaalta joissain yksiköissä toiminta oli laadukasta, systemaattista ja asiakkaat huomioivaa.

Parhaat arvosanat indikaattoriarvioinnissa tulivat henkilöresursseja, kuten pätevyyttä ja kouluttautumista käsittelevään osioon. Heikoimpaan tulokseen jäi valvonnan tehokkuutta arvioiva osa-alue. Poikkeamia todettiin yhteensä kahdeksan kappaletta. Eniten poikkeamia kohdistui ruokamyrkytystyöryhmän toimintaan ja laatujärjestelmään.

Auditointihankkeen tärkeä tulos on, että tämän kaltaisille auditoinneille on valvontayksiköissä selkeästi tarvetta. Auditointeihin laadittu indikaattoriarviointi ja sen tulkinta todettiin käyttökelpoiseksi kunnallisten valvontayksiköiden arviointiin ja auditointikohteet ovat tyytyväisiä auditointeihin. Jatkotoimenpiteenä suositellaan vastaavanlaisten auditointien jatkamista ja nyt kehitetyn auditointimenetelmän laajentamista koko ympäristöterveydenhuoltoon.

Hanke toteutettiin sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Lisätiedot: Outi Lepistö p. 045 895 7705

Linkki loppuraporttiin

Ympäristöterveydenhuollon pilottiauditoinnit 2016_loppuraportti

 

Suomeen ensimmäinen pieneläinklinikoiden laatujärjestelmä – EnviroVet mukana kehitystyössä

Suomen ensimmäinen pieneläinklinikoiden laatujärjestelmä on valmistunut.

Pieneläinklinikkaketju Tuhatjalka on luonut yhteistyössä Envirovet Oy:n kanssa Suomen ensimmäisen pieneläinklinikkatoimintaa koskevan laatujärjestelmän. Laatujärjestelmä otettiin käyttöön vuoden vaihteessa, se on luotu SFS-EN ISO 9001 –standardin vaatimuksia noudatellen ja  on tarkoitus sertifioida.

Laadukas, läpinäkyvä ja jatkuvaan parantamiseen pohjautuva toimintamalli on nykypäivän perusvaatimus palvelujen tuottamiselle. Tuhatjalka pieneläinklinikoilla tämä koetaan erityisen tärkeäksi arvoksi. Tästä syystä Tuhatjalka-ketjun toiminnan laadukkaan ja yhdenmukaisen  toteuttamisen varmistaa laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän avulla analysoidaan Tuhatjalka klinikoiden prosesseja ja asiakastarpeita järjestelmällisesti, jatkuvasti laatua parantaen. Yksi selkeä tavoite on asiakastyytyväisyyden parantaminen.

Lue lisää https://www.tuhatjalka.fi/uutiset/suomen-ensimmainen-pienelainklinikoiden-laatujarjestelma-tuhatjalkaan