Asunnontarkastusprosessin arviointi on valmistunut

Arviointi (interkalibrointi) toteutettiin marraskuussa 2019 osana valtakunnallista ympäristöterveyden laadunhallintajärjestelmää. Tulosten perusteella asunnontarkastusten toteuttamisessa esiintyy jonkin verran vaihtelua.

LaatuNet-palvelun interkalibrointiprojektin tarkoituksena oli saada järjestelmällistä ja vertailukelpoista tietoa asunnontarkastusprosessin toteuttamisesta sekä arvioida tapausten vireilletuloon, terveyshaitan arviointiin, tarkastuksen toteuttamiseen, raportointiin ja mahdollisiin hallinnollisiin pakkokeinoihin liittyvää toteutusta ja ohjeistusta valvontayksiköissä.

Prosessia arvioitiin laadunhallinnan periaatteiden mukaisesti asiakasnäkökulmasta käsin ja huomiota kiinnitettiin palvelun yhdenmukaisuuteen niin valvontayksikön sisällä kuin yksiköiden välillä.

Projekti toteutettiin valvontayksiköissä marraskuussa 2019. Interkalibrointia varten oli laadittu kuvitteellinen tapaus, jota ratkottiin kaikissa valvontayksiköissä samaan aikaan. Interkalibrointiin osallistui 21 eli noin kolmasosa kunnallisista valvontayksiköistä.

Tulokset

Asunnontarkastuksia tekevät tarkastajat suhtautuvat tapauksiin huolellisesti ja pyrkivät selvittämään tilanteen mahdollisimman tarkkaan. Tapausta arvioitiin asiantuntevasti eikä interkalibroinnissa esiintynyt merkittäviä ylilyöntejä tai puutteita vaatimusten ja toimenpiteiden suhteen.

Tarkastuspöytäkirjat kirjoitettiin asiantuntevasti ja erityisesti asunnon rakenteisiin ja toiminnallisuuteen liittyen tehtiin tarkkoja havaintoja ja johtopäätöksiä kuvitteellisen tarkastuksen aikana kuvien ja taustatietojen perusteella.

Tulosten perusteella asunnontarkastusprosessin toteuttamisessa esiintyy mm seuraavanlaista vaihtelua:

 • Tapausten vireilleottaminen vaihtelee eikä kriteerejä ole määritelty yhtenäisesti tai lainkaan. Samoilla esitiedoilla tapaus tuli vireille vain osassa valvontayksiköitä. Joissain tapauksissa saman valvontayksikön sisällä esiintyi vastakkaisia mielipiteitä vireilletulosta. Kirjallista asunnontarkastuspyyntöä edellytettiin osassa valvontayksiköitä.
 • Linjauksia ja ohjeita oli käytössä vaihtelevasti. Suurin osa noudatteli Valviran laatimaa ohjetta. Yksikön sisäiset ja tarkastajien keskinäiset linjaukset olivat useimmiten suullisia.
 • Tarkastuspöytäkirjana osa tarkastajista käytti organisaation omaa pohjaa, osa vatin lomaketta ja osa laati pöytäkirjat kokonaan itsenäisesti.
 • Tarkastuspöytäkirjojen sisältö oli melko yhtenäinen. Pöytäkirjaan kirjattiin taustatiedot, tarkastus- ja mittaushavainnot sekä mahdolliset valokuvat
 • Toimenpiteinä käytettiin useimmiten tarkastuspöytäkirjaan kirjattua kehotusta ja seuraavassa vaiheessa terveydensuojelulain 27 § mukaista määräystä
 • Määräaika asetettiin vaihtelevasti muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Kaikissa vastauksissa määräaikaa ei asetettu lainkaan.
 • Toimenpiteinä edellytettiin hajun lähteen selvittämistä ja kosteus- ja mikrobivaurion korjaamista
 • Uhkasakkomenettelyä ehdotettiin käytettäväksi, mikäli taloyhtiö ei ryhdy toimenpiteisiin.
 • Uhkasakon suuruus vaihteli 5 000 ja 60 000 euron välillä. Uhkasakon suuruuden määrittelyssä käytettiin perusteina useimmiten korjauskustannuksia ja kohtuullisuutta suhteessa osakeyhtiön kokoon. Uhkasakon ehdotettiin useimmiten olevan suurempi kuin korjauskustannukset, mutta joissain tapauksissa myös alle korjauskustannusten määrän
 • Valitusprosessin osalta päätöksen olisi määrännyt noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta muutama vastaaja.
 • Tapauksen sulkemiseen ei pääsääntöisesti ollut dokumentoitua menettelyä ja kaikissa tapauksissa tarkastajat huolehtivat itse aikataulumuistutuksista. Uusintatarkastus haitan poistumisen varmistamiseksi tehtiin noin puolessa tapauksista.

Linjauksia kaivataan

Johtopäätös arvioinnin tuloksista on, että asunnontarkastusprosessin toteuttamisessa esiintyy vaihtelua, joka voi johtaa asiakkaiden näkökulmasta merkittäviinkin eroihin asiakaspalvelussa.

Yhdenmukaisuuden turvaamiseksi ehdotetaan määriteltäväksi kaikille kunnille yhteiset vireilleottamisen kriteerit sekä kirjalliset ohjeet ja linjaukset koskien toimenpiteitä ja niiden määräaikoja sekä tapausten sulkemismenettelyä. Koulutusta ja ohjausta tarvitaan erityisesti pakkotoimien toteuttamisesta.

Interkalibroinnissa esille nousseet kehittämistarpeet huomioidaan LaatuNet-laatujärjestelmässä ja päivitetään asunnontarkastusprosessiin.

Loppuraportti on toimitettu ohjaaville tahoille koulutusten ja ohjauksen suuntaamisen tueksi.

Kiitämme lämpimästi kaikkia interkalibrointiin osallistuneita!

Lisätiedot

Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p 045 8957705

LaatuNet_asunnontarkastusinterkalibrointi_loppuraportti

Osallistu ympäristöterveydenhuollon johtamisen kehittämiseen

Haluatko vaikuttaa ympäristöterveydenhuollon johtamisen kehittämiseen? Vastaa allaolevaan kyselyyn, jos toimit ympäristöterveydenhuollon tehtävissä. Tulokset hyödynnetään myös LaatuNetin johtamisosion kehittämisessä.

Hei, 

Olen Espoon seudun ympäristöterveydestä opintovapaalla oleva terveystarkastaja Tuija Myllymäki. 

Opiskelen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Hämeen Ammatti­korkeakoulussa. 

Opintoihini sisältyy opinnäytetyö, jonka avulla kehitetään johtamistyötä ympäristöterveydenhuollossa. Yhteistyökumppanikseni lopputyön toteutukseen olen saanut ympäristöterveyden laatujärjestelmän kehittämisestä vastaavan asiantuntijaorganisaation EnviroVetin.  

Lopputyöhön sisältyy kaksi kyselytutkimusta. Ensimmäinen kysely on suunnattu ympäristöterveysyksiköiden johtajille ja esimiestehtävissä työskenteleville. Tämä johtajille ja esimiehille suunnattu kysely on tämän viestin liitteenä. Toivon, että edelleen lähetätte tämän kyselyn vastattavaksi kaikille oman ympäristöterveysyksikkönne johtajille ja esimiehille.

Linkki johtajille ja esimiehille suunnattuun kyselyyn:

Toinen kysely suunnataan ympäristöterveysyksiköiden työntekijöille. Työntekijöille suunnattu kysely lähetetään erillisenä viestinä yleisten yksikkökohtaisten sähköpostiosoitteiden kautta. Työntekijäkysely toivotaan edelleen lähetettävän vastattavaksi kaikille ympäristöterveyden työntekijöille.

Linkki työntekijöille suunnattuun kyselyyn:

https://link.webropolsurveys.com/S/7600493CABB54E90

 

Kyselyyn vastaaminen kestää 5-10 minuuttia.

Molempien kyselyjen vastausaika päättyy 18.4.2019. Kyselylinkit julkaistaan myös LaatuNetissä. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä, eikä vastauksia voida yhdistää vastaajiin, eikä valvontayksiköihin. Kyselystä ei ole mahdollista tehdä ja tulkita yksikkökohtaisia tuloksia.

Kyselyillä on tarkoitus kartoittaa johtamisen nykytilaa, sen haasteita sekä johtamisen kehitystarpeita. Kyselyn tulokset julkaistaan LaatuNetissä ja ne toimitetaan tiedoksi myös kaikille ympäristöterveysyksiköille kesän aikana.

Vastaamalla tähän kyselytutkimukseen olette mukana lisäämässä ympäristöterveyden johtamisen osaamista valtakunnallisesti.

Tervetuloa mukaan kehitystyöhön!

 

Ystävällisin terveisin 

Tuija Myllymäki YAMK-opiskelija, Hämeen Ammattikorkeakoulu

tuija.myllymaki@student.hamk.fi

gsm. 0400325141

Maaliskuun LaatuNet-uutiset

Elintarvikevalvonnan ulkoiset asiantuntijat -sivu on avattu

EnviroVet alkaa tarjota ympäristöterveydenhuollon kunnallisille valvontayksiköille elintarvikelain 36 §:n ja komission valvonta-asetuksen 5 artiklan mukaisia valvonnan tehtäviä, käytännössä ostopalveluna toteutettavaa tarkastustoimintaa.

Ulkopuolisen asiantuntijapalvelun tavoitteena on tehdä sovittu määrä tarkastuksia nopeasti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Ulkopuolinen asiantuntija tekee tilatun perustyön – tarkastukset ja raportit – kustannustehokkaasti. Hän voi keskittyä ydintehtävään, sillä aikaa ei kulu yksikön muihin tehtäviin

Valvonnan asiantuntijat perehdytetään tehtäväänsä ja he saavat jatkuvaa koulutusta laadun varmentamiseksi.

– Varmistamme asiantuntijoiden riippumattomuuden noudattamalla komission auditointipäätöksen ja ISO 19011 -standardin vaatimuksia, Outi Lepistö kertoo. -Riippumattomuus toteutetaan noudattamalla sertifiointielin Labquality Oy:n laatimia ja julkisen sektorin terveydenhuollossa toteutettavia jääviyssäännöksiä. Alueellinen riippumattomuus toteutetaan niin, että asiantuntijat eivät toimi oman organisaationsa aluehallintoviraston alueella.

Valvonnan ulkopuolisten asiantuntijoiden toiminnan laadun, osaamisen ja riippumattomuuden toteutumisen arvioi Evira. Laatujärjestelmän tulokset ja toiminnan arvioi komission valvonta-asetuksen (882/2004) mukainen riippumaton asiantuntijaryhmä (independent scrutiny), laatuneuvosto.

Lue lisää tästä ja ilmoita itsesi mukaan nyt avattuun asiantuntijapankkiin!

Valvonnan ulkopuolisen asiantuntijan käyttämisestä voit ilmoittaa Eviralle täällä

Lisätiedot: Outi Lepistö p 045 8957705 outi.lepisto@envirovet.fi

Ympäristöterveydenhuollon sidosryhmäyhteistyössä vielä tiivistettävää

Kuntien ympäristöterveydenhuollon ja tärkeimpien sidosryhmien välistä yhteistyötä selvittävässä Terveydensuojelun työkalut ja toimintamallit -hankkeessa todettiin, että yhteistyötä tulisi tiivistää entisestään. Erityisesti tuleva maakuntauudistus haastaa rakentamaan toimivan yhteistyöverkoston tärkeimpien sidosryhmien välille.

Suurin tarve yhteistyön tiivistämiselle koettiin olevan rakennusvalvonnan ja kaavoituksen kanssa. Myös sisäilmatyöryhmien kokoonpanoon ehdotettiin lisättävän enemmän rakennusteknistä osaamista.

Varautumiseen liittyvän materiaalin arvioitiin olevan osittain vaikeasti löydettävissä ja THL:n ympäristöterveyteen liittyvän tutkimustiedon jäävän usein hyödyntämättä kunnissa.

Yhteistyön muodot ja ennakkovaikuttaminen mukaan resursseihin

Konkreettisina keinoina hankkeessa ehdotetaan sidosryhmäyhteistyön menetelmien ja niihin varattujen henkilöresurssien kirjaamista ympäristöterveyden valvontasuunnitelmiin.

Erityisen hyväksi käytännöksi todettiin yhteistarkastukset rakennusvalvonnan kanssa. Hankkeessa laadittiin tähän esimerkinomainen kenttäyhteistyön malli sovellettavaksi käytäntöön.

Lisäksi ehdotetaan terveysvalvonnan säännöllistä osallistumista kaavoituskatsaukseen ja
katselmustoimikuntaan ja lausunto- ja tarkastusmenettelyjen uudistamista.

Lisää työkaluja kunnille

Hankkeessa tuotettiin visuaalisia esityksiä yhteistyömuodoista. Aineistoa voidaan käyttää ”muistilappuina” ja toimittaa eteenpäin yhteistyötahoille.

Lisäksi hankkeessa tuotettiin lausuntopohjia muun muassa sisäilma-, kaavoitus- ja melulausunnoissa hyödynnettäväksi.

Osana hanketta koottiin yhteen valtakunnallinen aineisto varautumiseen ja sisäilmaongelmiin liittyen sekä THL:n tutkimusaineistot kunnille hyödynnettäväksi. Aineistoa päivitetään tarpeen mukaan.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Raportti ja laaditut aineistot on toimitettu kaikkiin ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköihin.

Terveydensuojelun työkalut ja toimintamallit_Loppuraportti_29082018

Lisätiedot:
Outi Lepistö
outi.lepisto@envirovet.fi
p 045 895 7705

Hyvät yritykset näkyviksi -video

EnviroVet on mukana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa, joka nostaa esiin hyvää tekeviä yhteiskunnallisia yrityksiä. Nämä yritykset ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön ongelmia, toimivat vastuullisesti ja käyttävät vähintään puolet voitostaan toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Hyvät yritykset tunnistat Yhteiskunnallinen yritys -merkistä. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

EnviroVet mukana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa

EnviroVet on mukana Suomalaisen Työn Liiton ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkiyritysten Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa. Kampanjan avulla haluamme tehdä yhteiskunnallisia yrityksiä tunnetuksi suurelle yleisölle ja tuoda esille niiden hyvää tekevää liiketoimintaa. 

-Lähdimme mukaan kampanjaan, koska haluamme osaltamme olla viestimässä tästä tärkeästä yhteiskunnallisen työn muodosta, toimitusjohtaja Outi Lepistö kertoo. – Usein yritystoiminta mielletään vain voiton tavoitteluksi, vaikka meidänkin tapauksessamme yritys on perustettu tuottamaan yhteiskunnalle hyötyä.

-Yrityksellemme kampanja antaa mahdollisuuden tuoda perusarvomme ja toimintaperiaatteemme näkyviksi Yhteiskunnallinen yritys -merkin avulla, Lepistö jatkaa. – Suomalaisen yhteiskunnan tukeminen on meille tärkeä arvo.

Eläinten ja ihmisten hyväksi

-Saimme Yhteiskunnallinen yritys -merkin osoituksena ympäristöterveydenhuollon eli elinympäristön terveellisyyden edistämisestä, Lepistö kertoo. – Olemme kehittäneet digitaalisen laatujärjestelmän kuntien terveystarkastajien ja eläinlääkärien käyttöön. Laatujärjestelmän avulla saadaan lisättyä asiantuntemusta ja vaikkapa sisäilma-asioiden tai eläinsuojelukäyntien laatua yhdenmukaiseksi ja läpinäkyväksi ympäri Suomea, hän tarkentaa.

Lisäksi EnviroVetin asiantuntijat tuottavat jatkuvasti uutta tietoa ja tutkimustuloksia viranomaisten ja yritysten käyttöön. Auditoinnit varmistavat toiminnan riippumattomuuden ja laadun.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo siitä, että yritys ratkoo liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Lisäksi ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.  EnviroVetin tapauksessa tämä tarkoittaa LaatuNet-laatujärjestelmän kehitystyötä ja ympäristöterveydenhuollon asiantuntijapalveluja.

Kuluttajien toiveet etusijalle

Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjalla Suomalaisen Työn Liitto haluaa lisätä Yhteiskunnallinen yritys -merkin tunnettuutta yhdessä merkin saaneiden yritysten kanssa ja kertoa laajalle yleisölle, mistä yhteiskunnallisessa yrittämisessä oikein on kyse.

-Yhteiskunnallinen yritys -merkki on luotettava keino viestiä, että yritys on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita tai ympäristöongelmia. Tällaiselle vastuulliselle ja yhteiskunnalliselle lähtökohdalle yritystoiminnassa on kova kysyntä, sillä lähes 90 prosenttia kuluttajista arvostaa yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää. Lisäksi jopa 65 prosenttia suomalaisista olisi valmis maksamaan enemmän yhteiskunnalliseen hyvään panostavan yrityksen tuotteista tai palveluista, kertoo Suomalaisen Työn Liiton Brand Manager Niina Ollikka.

Kampanja sisältää radiomainontaa, tutkimusta, viestintää sekä tapahtumia. Osallistu kampanjaan ja keskusteluun somessa #yhteiskunnallinenyritys

Kampanjan verkkosivulta löydät lisämateriaalia kampanjaan liittyen: www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Envirovetin tarinan löydät osoitteesta  https://suomalainentyo.fi/cases/puhtaan-ja-turvallisen-elinympariston-puolesta-envirovet/

LaatuNet-järjestelmän esittely www.envirovet.fi/laatunet/

Lisätietoja:

Outi Lepistö, toimitusjohtaja, EnviroVet Oy, p. 045 895 7705, outi.lepisto@envirovet.fi
Niina Ollikka, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi

EnviroVet on ympäristöterveydenhuollon kehittämiseen erikoistunut eläinlääkärien asiantuntijaverkosto, joka tuottaa alan korkealaatuista osaamista. www.envirovet.fi

Hyvät yritykset näkyviksi -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton ja Yhteiskunnallisten yritys -merkkiyritysten yhteinen kampanja. Kampanjan tehtävänä on lisätä Yhteiskunnallinen yritys -merkin tunnettuutta ja tietoisuutta niiden hyvää tekevästä liiketoiminnasta. www.yhteiskunnallinenyritys.fi