Aina ajankohtainen johtajuus

Johtaminen on aina yhtä ajankohtainen asia. Ilman hyvää johtamista ja johtajuutta emme onnistu. Näinhän on tapa sanoa. Nyt kun sote- ja maakuntauudistus on työn alla, on jatkuva puhe muutosjohtamisen tarpeesta ja muutosjohtajia etsitään moneen tehtävään.

Leaderi vai manageri?

Itse olen toiminut esimiehenä ja johtajana erilaisissa yksiköissä aina vuodesta 1983 eli peräti 35 vuoden ajan. Paljon on muuttunut mutta jotkut asiat pysyvät ennallaan. Esimerkiksi puhe siitä oletko ”leader” tyyppiä vai oletko ”manageri” on puheenaiheena kestosuosikki. Johdatko asioita vai ihmisiä? Myös puheet siitä johdatko edestä, takaa vai keskeltä tuodaan yhä esille. Ja niitä muotivirtauksia tulee ja menee, sekin on pysyvä asia, aina on olemassa jokin uusi mullistava tapa johtaa. Muistatko tavoitejohtamisen? Entä laatujohtamisen tai juuri nyt suositun verkostojohtamisen, puhumattakaan jaetusta johtajuudesta, tiimeistä ja itsensä johtamisesta?

Valta ja vastuu

Mitä johtamisen sitten tänään pitäisi olla? Ne pysyvät asiat ovat mielestäni vallan ja vastuun käsi kädessä kulkeminen. Kun olet esimies, sinulla on yleensä enemmän valtaa kuin työkavereilla. Muista, että sinulla on silloin samalla myös enemmän vastuuta. Vastuuta siitä, että homma pelaa, että menemme porukalla oikeaan suuntaan kohti organisaation ja työyhteisön yhteistä päämäärää.

Onneksi, vaikka esimiehellä on se suurin vastuu, esimies ei tänään enää ole yksin. Toimivassa yhteisössä toimitaan tiimissä ja yhdessä, vuorovaikutuksen kautta, pääsemme maaliin. Esimiehen yksi tärkeimmistä rooleista onkin varmistaa, että työyhteisö on toimiva, ja että se koostuu motivoituneista työntekijöistä. Ilman motivaatiota ja sitoutumista ei tuloksia saavuteta. Sekin on hyvä muistaa, että työyhteisössä tulisi olla erilaisia henkilöitä.

On esimieheltä viisautta rekrytoida yksikköönsä erilaisia ihmisiä täydentämään toisiaan.

Yhden itselleni uuden näkökulman haluan jakaa kanssanne. Puhutaan tietojohtamisesta ja tiedon johtamisesta. Mitä se on vai ovatko ne eri asioita?

Tietojohtamista vai tiedon johtamista?

Tietojohtaminen on mielestäni sitä, että saamme järjestelmällisesti kerättyä ja käsiteltyä dataa, jota hyödyntämällä voimme esimerkiksi mitata työmme laatua, tuottavuutta tai vaikuttavuutta. Tietojohtaminen on erittäin tärkeä osa johtamisessa ja välttämätön apu johtajalle ja koko työyhteisölle.

Tiedon johtaminen on kuitenkin se näkökulma, joka on vienyt minut mennessään. Oletko miettinyt mitä se tieto oikeastaan on? Tieto on toisaalta dataa, lukuja. Mutta yhtälailla se on ihmisillä itsellään olevaa tietoa tai kenties työyhteisön sisällä kollektiivisesti olevaa yhteistä tietoa. Tieto voi explisiittistä näkyvää tai implisiittistä hiljaista tietoa. Eikä tässä kaikki. Tieto ei myöskään ole mitään staattista vaan tieto kehittyy jatkuvasti vuorovaikutuksessa. Kun työyhteisö saa käyttöönsä dataa ja se perehtyy dataan ja käsittelee sitä yksilöinä tai vuorovaikutuksessa, tieto kehittyy ja muuntuu työyhteisön yhteiseksi tiedoksi, jonka avulla yksikkö voi jatkuvasti kehittyä.

2000-luvun johtaminen on valtaosin asiantuntijoiden johtamista. Ja yrityksen pääoma on usein pääasiassa inhimillistä pääomaa eli henkilöstön osaamisesta, kyvykkyydestä ja motivaatiosta kumpuavaa.

Jotta johtaja saisi tämän inhimillisen pääoman yrityksen käyttöön, hänen pitää osata johtaa ei vain ihmisiä vaan myös näitä tiedon prosesseja.

Varmista siis, että työntekijä saa käyttöönsä luotettavaa dataa. Mutta varmista myös, että työntekijät ovat hyvässä vuorovaikutuksessa keskenään, että he yhdessä järjestetysti tai vaikka ihan huomaamatta jakavat omaa osaamistaan toisilleen.

Näin syntyy tiedon kehittymisen spiraali, joka auttaa yritystä kehittymään ja saavuttamaan uusia tavoitteitaan. Tätä näkökulmaa ei saisi hukata nyt kun olemme isojen muutosten edessä.

 

Maria Närhinen

Terveysvalvonnan ja  ympäristöpalvelujen johtaja

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Essote omistajaohjauksen yhdyshenkilö

Kirjoittaja on ympäristöterveyden ja soten johtamisen konkari


LaatuNet tarjoaa johtajan käyttöön ajantasaista ja tarkistettua dataa oman organisaation toiminnasta ja tuloksista verrattuna valtakunnallisiin tunnuslukuihin

Ympäristöterveydenhuollon sidosryhmäyhteistyössä vielä tiivistettävää

Kuntien ympäristöterveydenhuollon ja tärkeimpien sidosryhmien välistä yhteistyötä selvittävässä Terveydensuojelun työkalut ja toimintamallit -hankkeessa todettiin, että yhteistyötä tulisi tiivistää entisestään. Erityisesti tuleva maakuntauudistus haastaa rakentamaan toimivan yhteistyöverkoston tärkeimpien sidosryhmien välille.

Suurin tarve yhteistyön tiivistämiselle koettiin olevan rakennusvalvonnan ja kaavoituksen kanssa. Myös sisäilmatyöryhmien kokoonpanoon ehdotettiin lisättävän enemmän rakennusteknistä osaamista.

Varautumiseen liittyvän materiaalin arvioitiin olevan osittain vaikeasti löydettävissä ja THL:n ympäristöterveyteen liittyvän tutkimustiedon jäävän usein hyödyntämättä kunnissa.

Yhteistyön muodot ja ennakkovaikuttaminen mukaan resursseihin

Konkreettisina keinoina hankkeessa ehdotetaan sidosryhmäyhteistyön menetelmien ja niihin varattujen henkilöresurssien kirjaamista ympäristöterveyden valvontasuunnitelmiin.

Erityisen hyväksi käytännöksi todettiin yhteistarkastukset rakennusvalvonnan kanssa. Hankkeessa laadittiin tähän esimerkinomainen kenttäyhteistyön malli sovellettavaksi käytäntöön.

Lisäksi ehdotetaan terveysvalvonnan säännöllistä osallistumista kaavoituskatsaukseen ja
katselmustoimikuntaan ja lausunto- ja tarkastusmenettelyjen uudistamista.

Lisää työkaluja kunnille

Hankkeessa tuotettiin visuaalisia esityksiä yhteistyömuodoista. Aineistoa voidaan käyttää ”muistilappuina” ja toimittaa eteenpäin yhteistyötahoille.

Lisäksi hankkeessa tuotettiin lausuntopohjia muun muassa sisäilma-, kaavoitus- ja melulausunnoissa hyödynnettäväksi.

Osana hanketta koottiin yhteen valtakunnallinen aineisto varautumiseen ja sisäilmaongelmiin liittyen sekä THL:n tutkimusaineistot kunnille hyödynnettäväksi. Aineistoa päivitetään tarpeen mukaan.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Raportti ja laaditut aineistot on toimitettu kaikkiin ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköihin.

Terveydensuojelun työkalut ja toimintamallit_Loppuraportti_29082018

Lisätiedot:
Outi Lepistö
outi.lepisto@envirovet.fi
p 045 895 7705