Katseet johtamiseen

Mitä tarvitaan jokaisella työpaikalla sekä arjessa että muutoksissa? Entä mikä määrittelee, miten strategia jalkautetaan, tulokset saavutetaan ja laatua parannetaan? Vastaus kaikkiin on johtaminen.

Vuosikymmenten saatossa johtamiseen on liittynyt monenlaisia trendejä, teorioita ja suuntauksia. Osa on turhuuttaan kadonnut, kun taas joidenkin varassa seisoo vankasti nykypäivänkin johtaminen.

Kaikki ovat todennäköisesti kuitenkin samaa mieltä yhdestä asiasta: johtamista tarvitaan!

Ympäristöterveydessä omat haasteensa

Ympäristöterveydenhuollossa, kuten monella muullakin alalla johtajiksi päätyvät usein alan kokeneet asiantuntijat. Tämä onkin ensiarvoisen tärkeää, koska ilman riittävää substanssiosaamista johtaja voi epähuomiossa viedä organisaatiotaan väärään suuntaan.

Toisaalta taas varsinainen ammattijohtaminen tutkintoineen on usein liiankin aliarvostettua. Vaikka johtamisen käytänteet opitaankin parhaiten tekemällä, on monia asioita, joiden teoriaosaaminen on edellytys laadukkaalle johtamiselle. Talousjohtaminen lienee yksi näistä. Itse suosittelenkin lämpimästi jokaista johtajaa tutustumaan huolellisesti talousjohtamisen teorioihin. Tylsältä kuulostavasta termistä huolimatta niistä avautuu merkittävää hyötyä niin päivittäiseen kuin pitkän linjan strategiseen johtamiseen.

Ympäristöterveydenhuollossa yleinen haaste on, että organisaatiot keikkuvat kooltaan pienen ja keskisuuren välillä.

Usein tämä tarkoittaa sitä, että yhden johtajan vastuulla on sekä lähiesimiehen, strategisen että talousjohtajan roolit.

Pahimmillaan johtajalla on vielä omaan asiantuntemukseen ja ammattirooliin liittyviä muita käytännön tehtäviä. Vaatii siis melkoista tasapainoilua pitää kaikki osa-alueet edes jollain tavalla mukana aktiivisen johtamisen piiriä!

Laatuun johtamista vai johtamiseen laatua?  

Laadunhallinnassa johtaminen on avainasemassa. Se määrittelee organisaation laatukulttuurin, tavoitteet ja resurssit, asettaa reunaehdot laadukkaalle toiminnalle ja näyttää esimerkkiä siitä, miten se toteutetaan. Vähemmälle huomiolle usein jää se, että laadunhallinnan näkökulmasta johtamisella on tämän sateenvarjostatuksensa lisäksi myös toinen rooli: johtaminen on yksi prosessi muiden joukossa ja rinnalla.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että johtamisen prosessia tulee lähestyä samoilla laadunhallinnan periaatteilla ja toimenpiteillä kuin kaikkia muitakin prosesseja: prosessi ja vastuut täytyy kuvata; havaita ja sulkea poikkeamat; käsitellä reklamaatiot; arvioida eli auditoida prosessia sisäisesti; kysyä asiakkaiden eli alaisten mielipidettä ja lopuksi vielä saada tästä kaikesta ulkopuolinen, objektiivinen näkemys ulkoisen auditoinnin avulla. Avoimuus ja läpinäkyvyys liittyvät kiinteästi laadukkaaseen johtamiseen, samoin kuin havaittujen poikkeamien korjaamiseen.

Jos siis laadunhallinnan toimenpiteistä pitäisi nimetä tärkein, voisi kärkikamppailussa hyvinkin olla nimenomaan johtamisen prosessin hallinta ja arviointi.

Yhteisiä työkaluja

LaatuNetissä tähän haasteeseen on vastattu laatimalla johtamisen prosessiin omat laadunhallinnan työkalut. Pohjautuen ISO-standardeihin, CAF:iin ja SHQS-järjestelmään olemme laatineet tavoitteisiin, prosessinhallintaan, poikkeamien käsittelyyn ja auditointeihin räätälöidyt asiakirjat työn tueksi.

Mutta mikä avuksi, jos johtajalta jää laadunhallinta – tai jopa johtaminen – toteuttamatta? Niin sanottujen hiljaisten signaalien merkitys johtamisen kehittämisessä on suuri. Tähän avuksi olemme kehittäneet poikkeamien havaintolomakkeen, jonka avulla kuka vaan voi anonyymisti kertoa havaintonsa johtamiseen liittyen.

Johtajat kokevat usein jäävänsä yksin. Johtamisen paineita, reunaehtoja ja haasteita ei voi jakaa työntekijöiden kanssa. Siksi olemme aloittaneet myös johtajille suunnatun oman viiteryhmän, johtajien laatutapaamiset. Näissä tapaamisissa pohditaan laadunhallintaa niin johtajan, johtamisen kuin koko organisaation kannalta. Jaamme myös hyviä oivalluksia ja vinkkejä, joten ryhmä toimii hyvänä benchmarkkina laadunhallintaan vähemmän perehtyneillekin johtajille.

Tule mukaan! Voit ilmoittautua johtajien tapaamisiin osoitteessa info@envirovet.fi

Outi Lepistö

Kirjoittaja on laadunhallinnasta innostunut ympäristöterveydenhuollon asiantuntija ja LaatuNetin kehittäjä