Oiva-interkalibroinnin tulokset valmistuneet

Ympäristöterveyden laadunhallintapalvelu LaatuNetin ensimmäinen interkalibrointi toteutettiin vuoden 2019 alussa ja se keskittyi Oiva-arvosanojen yhteneväisyyksiin ja eroavaisuuksiin elintarvikevalvonnan ns paritarkastuksilla. Eniten hajontaa ravintoloiden Oiva-arvosanoissa todettiin lämpötilahallinnassa.

Paritarkastuksella kaksi tarkastajaa tekee itsenäisen Oiva-arvioinnin samaan valvontakohteeseen. Projektin aikana tehtiin 86 paritarkastusta ravintoloihin ympäri Suomea.

Arvioinneissa eroavaisuuksia

Toisistaan poikkeavia arvosanoja annettiin yhteensä 21 %:lla tarkastuksista. Suurin osa vaihtelusta oli arvosanojen A ja B välillä (56 %) mutta jonkin verran todettiin myös kahden arvosanan suuruisia eroja (välillä A ja C)

Eniten vaihtelua todettiin rivien 6.3. Kuumana säilytettävät elintarvikkeet, 6.4. Jäähdytys sekä 7.3. Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta tarjoilussa arvioinneissa. Rivi 6.3. arvioitiin toisistaan poikkeavasti 39 %:lla tarkastuksista, rivi 6.4. 37 %:lla ja rivi 7.3. 29 %:lla tarkastuksista.

Oiva-rivien arvosanaeroavaisuuksien prosenttiosuus kaikista riville tehdyistä paritarkastuksista.

Eroja arvioinneissa selittävät niin havainto- kuin tulkintaerot tarkastajien välillä. Joissain tapauksissa tarkastajat eivät olleet tehneet samoja, arvosanaa heikentäviä havaintoja tarkastuksen aikana. Yleisin syy arvosanaeroille oli kuitenkin havainnoille annettu erilainen painoarvo.

Erityisesti vaatimuksenmukaisuuden todentamista arvioitiin usein eri tavoin. Joissain tapauksissa suullinen selvitys oli katsottu riittäväksi kun taas toisissa tapauksissa esimerkiksi lämpötilakirjausten puute alensi arvosanaa. Myös toimintatavoille, käytössä olevien laitteiden toiminnalle ja niihin vaikuttaville tekijöille annettiin usein erilainen painoarvo. Ristikontaminaation mahdollisuutta ja mm allergeenien erillään pidon riskejä oli samoin arvioitu toisistaan poikkeavasti.

Erot huolestuttavia

Tuotteiden säilytys ja lämpötilan hallinta tarjoilussa ovat merkittäviä kuluttajien kannalta, joten erityisesti näiden  arviointiin tarkastuksilla tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Erityisen huolestuttavia ovat jopa kahden arvosanan väliset eroavaisuudet samaa kohdetta arvioitaessa. Tällöin tulkintaerot väistämättä ovat jo merkittäviä ja toimijoiden yhdenmukainen kohtelu vaarantuu.

Koska lämpötila on erityisen tärkeä tuotteiden turvallisuuden kannalta, tulisi valvontayksiköissä jatkossa kiinnittää huomiota nimenomaan lämpötilahallinnan arviointiin. Interkalibrointiprojektin tulosten perusteella suosittelemme, että tämä osa-alue otetaan painopisteeksi Oiva-arviointien osalta sekä valvontayksiköissä että kohdennettaessa koulutusta ja ohjausta.

Vähiten eroavaisuuksia arvosanoissa todettiin tuoteryhmien erillään pitoon ja hygieniaan (rivi 7.1.) sekä Oiva-raportin esilläpitoon liittyen (rivi 18). Kaikilla Oiva-riveillä todettiin kuitenkin arvosanaeroja.

Oiva-interkalibrointi uusitaan LaatuNet-palvelun kautta painottaen erityisesti tässä projektissa eniten hajontaa sisältäneitä rivejä. Tällöin voidaan myös arvioida tilanteen kehittymistä.

LaatuNet on ympäristöterveyden laadunhallintapalvelu ja valvontaketjun ulkopuolinen ja riippumaton arviointitaho. Interkalibroinnin tarkoitus on antaa systemaattista ja vertailukelpoista tietoa toiminnan kehittämisen tueksi.

Lisätiedot:

Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p 045 895 7705