Qualification training for veterinarians from EU or ETA Memberstates

The municipal veterinarian in Finland, whose tasks include the implementation of the Animal Diseases Act, the tasks related to the control of food safety or animal welfare, is obliged by the municipality to demonstrate proficiency in the Finnish legislation concerned.

The first course will be organized in the autumn 2016. Training covers the legislation of veterinary service, environmental health care and the different roles of the authorities. The aim is that trainee is after the training able to apply the legislation on practical control work, and understands it as part of the application of national legislation with EU legislation.

Autumn 2016 education
• 2 lecture /days training days
• Independent case work
• Exam


The first training day: Officials in the municipality 25.8.
• The municipal organization, official duties and official responsibilities
• Organisation of Environmental Health and the different sectors
• Surveillance measures, administrative procedures and penalties
• Implementation of good governance: the hierarchy of the laws, principles of law, administrative law, public law, legal aspects

Exercise: a case which relates to the topics of the first day. The task is to prepare all the documents relating to the case, the various procedural stages in chronological order and justify the measures.

The second day: Veterinarians in the municipality 15.9.
• The municipal veterinarian duties included in national and EU legislation and its application, practice of the veterinary profession and practical perspectives

The exam includes detailed questions, as well as case-type applied exercises. The length of the exam up to 4 h. Training language is Finnish, but if necessary can get the exam questions in Swedish. The possibility of one renewal.


Accepted completion = the presence in training days, return of training task and the exam completed (60%). Accepted completion is reported to Evira, which keeps a register of persons competence for the municipal veterinary.


Date, time and place: the first training date is 25.8.2016, the second training day 15.9 and the exam 6.10 at the University of Helsinki Viikki campus. A more detailed program information, as well as course materials will be sent to participants.


Education price 380 € (VAT included)


Registration: Binding registration 10.8.2016 at the latest at info@envirovet.fi


 Maximum number of participants is 50 people. Priority is given to those who has employment, tangible and immediate need to attend the course.


Details DVM, PhD Outi Lepistö, tel. +35845 895 7705, outi.lepisto@envirovet.fi

EU/ETA-maissa valmistuneiden eläinlääkäreiden pätevöitymiskoulutus alkaa elokuussa

EU- ja ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkäreiden pätevöitymiskoulutus

Eläinlääkintähuollosta annetun asetuksen mukaan kunnaneläinlääkäriltä, jonka virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden tai eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä, on kunnan vaadittava, että hän osoittaa tutustuneensa Eviran hyväksymällä tavalla Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön.

EnviroVet toteuttaa pätevöitymiskoulutuksen vuorovuosina Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa Eviran kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Ensimmäisen kurssin järjestää EnviroVet syksyllä 2016.

Koulutus kattaa eläinlääkintähuoltoon liittyvän lainsäädännön, ympäristöterveydenhuollon valvonnan tehtäväkentän ja eri viranomaisten roolit. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaja osaa koulutuksen jälkeen soveltaa aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä käytännön valvontatyössä, ymmärtäen kansallisen lainsäädännön soveltamisen osana EU-lainsäädäntöä.

 


Syksyn 2016 koulutuksen tiedot

Koulutuksen laajuus 4 op

Toteutustapa

  • 2 luento/harjoituspäivää
  • päivien välillä itsenäinen harjoitustehtävä
  • tentti

Lisäksi suositellaan pidettäväksi oppimispäiväkirjaa. Luennoitsijoille voi lähettää kysymyksiä liittyen tehtäviin ja luentoihin.

Ensimmäinen koulutuspäivä: Virkamiehenä kunnassa 25.8.

  • Kunnallinen organisaatio, virkatehtävät ja virkavastuu
  • Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja eri sektorit
  • Valvonnan toimenpiteet, hallinnolliset menettelyt ja seuraamukset
  • Hyvän hallinnon toteuttaminen: lainsäädännön hierarkia, oikeusperiaatteet, hallintolaki, julkisuuslaki, oikeusturvanäkökulmat

Harjoitustehtävä: tapaus, joka liittyy ensimmäisen päivän aiheisiin. Tehtävänä on laatia kaikki tapaukseen liittyvät asiakirjat eri menettelyvaiheissa aikajärjestyksessä ja perustella toimenpiteet.

Toinen koulutuspäivä: Eläinlääkärinä kunnassa 15.9.

  • Kunnaneläinlääkärin tehtäväkenttään sisältyvä kansallinen ja EU -lainsäädäntö ja sen soveltaminen sekä eläinlääkärin ammatinharjoittaminen
  • Harjoitustehtävän purku ja käytännön näkökulmia

Tentti sisältää yksityiskohtaisia kysymyksiä sekä case-tyyppisiä soveltavia tehtäviä. Tentin pituus max 4 h. Koulutuskieli on suomi, mutta tarvittaessa tenttikysymykset voi saada ruotsinkielisinä. Mahdollisuus yhteen uusintaan.

Hyväksytty suoritus = läsnäolo koulutuspäivissä, harjoitustehtävän palautus ja tentin hyväksytty suorittaminen (60 %). Hyväksytty suoritus ilmoitetaan Eviraan, joka pitää rekisteriä kunnaneläinlääkärin pätevyyskoulutuksen suorittaneista henkilöistä

Ajankohta ja paikka: ensimmäinen koulutuspäivä on 25.8.2016, toinen koulutuspäivä 15.9 ja tentti 6.10 Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Tarkempi ohjelma ja koulutuspaikan tiedot sekä kurssimateriaalit lähetetään osallistujille.

Koulutuksen hinta 380 € (sis alv)

Ilmoittautuminen: Sitova ilmoittautuminen kurssille 10.8.2016 mennessä osoitteeseen info@envirovet.fi

Koulutukseen voi osallistua muukin henkilö kuin Suomessa laillistettu, EU ja ETA -jäsenvaltiossa eläinlääketieteen koulutuksen saanut eläinlääkäri. Maksimiosallistujamäärä on 50 henkilöä. Etusija on niillä, joilla on työllistymiseen liittyvä, konkreettinen ja välitön tarve osallistua kurssille.

Lisätiedot ELT Outi Lepistö, p. +35845 895 7705, outi.lepisto@envirovet.fi

 

Lakipaketti, riskiperusteisuus ja HACCP -koulutuspäivä Tampereella

HACCP ja elintarvikelainsäädäntö -koulutuspäivä 26.5.2016, Tampere

Haluatko syventää osaamistasi ja luoda laajan perustan riskiperusteisen elintarviketurvallisuuden arvioinnille ja toteutukselle?

EnviroVet järjestää syventävän täydennyskoulutuksen elintarvikevalvonnassa ja –tuotannossa työskenteleville. Koulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää osallistujien tietoja ja antaa valmiudet itsenäiseen riskinarviointiin ja päätöksentekoon elintarviketurvallisuuden parissa.

Koulutuspäivä on tiivis kokonaisuus, jossa on aamupäivä teoriaa ja iltapäivällä käytännön soveltava tapaus/ryhmätyö, joka myös puretaan. Koulutuksen vaativuustaso noudattelee yliopisto-opetuksen perussisältöä mutta luennot ovat käytännönläheisiä ja arkityöhön helposti sovellettavia. Iltapäivän case-työskentelyssä jokainen osallistuja pääsee ohjatusti pohtimaan annettuja käytännön tapauksia.

OHJELMA:

8.00-9.00       Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-9.15       Koulutuksen avaus, kurssin käytännön järjestelyt. Outi Lepistö, EnviroVet

9.15-10.00     Elintarvikelainsäädäntö ja sen soveltaminen: EU (hygieniapaketti) ja kansallinen lainsäädäntö. Elintarvikehygienian erikoiseläinlääkäri, ympäristöterveyspäällikkö Kirsi Sario, Pirteva

10.00-10.15   Tauko

10.15-11.00 HACCP – periaatteet ja käytännön sovellutukset. Elintarvikehygienian erikoiseläinlääkäri, ympäristöterveyspäällikkö Kirsi Sario, Pirteva

11.00-11.15   Tauko

11.15-12.00   Riskiperusteisuus, valvonnan toimenpiteet ja pakkokeinojen käyttö elintarvikevalvonnassa. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö, EnviroVet

12.00-13.00     Lounas

13.00-13.30   Käytännön tapausten esittely

13.30-14.30   Case-työskentely

14.30-15.00   Kahvi

15.00-16.00   Tapausten purku

16.00-16.15 Koulutuspäivä päättyy, kurssin jatko

 

Koulutuspäivän hinta: 190 € + ALV sisältäen luentomateriaalit ja ryhmätyötehtävät, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan. Koulutuspaikkana toimii Tampere-talon koulutustila Duetto.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: ilmoittautumisaika päättyy 13.5.2016. Ilmoittaudu osoitteeseen info@envirovet.fi. Kerro osallistujien nimet, yhteystiedot ja mahdolliset erityisruokavaliot sekä laskutusosoite.

Koulutuspäivien yksityiskohtaisempi ohjelma, koulutusmateriaalit ja muut käytännön tiedot toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla. Koulutuspäivä on osa Syventävä elintarviketurvallisuus –diplomikoulutusta

Lisätiedot: www.envirovet.fi/ajankohtaista, info@envirovet.fi, 045 895 7705, 050 563 6966

Tervetuloa mukaan!  

EnviroVet –koulutustiimi