Oiva 2021-interkalibroinnin loppuraportti on valmistunut

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää suunnitelmallista, tehokasta ja oikeudenmukaisesti kohdennettua valvontaa. Laadukas, läpinäkyvä ja jatkuvaan parantamiseen pohjautuva toimintamalli on myös perusvaatimus palvelujen tuottamiselle ja julkisissa palveluissa tämä on erityisen tärkeä arvo.

LaatuNet-järjestelmä on rakennettu tukemaan näiden tavoitteiden toteutumista. Se pohjautuu SFS EN ISO 9001 –standardiin ympäristöterveydenhuollon erityispiirteet huomioiden. Lisäksi siihen on sovellettu sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) arviointikriteerejä.

Interkalibrointi tarkoittaa menetelmien ja toimintatapojen systemaattista vertailua. Esimerkiksi laboratorioissa interkalibrointi tarkoittaa, että kaikille annetaan samanlainen näyte tutkittavaksi ja verrataan saatuja tuloksia keskenään.

Interkalibroinnin toteutus

Interkalibrointi toteutettiin LaatuNet-laadunhallintajärjestelmää käyttävissä valvontayksiköissä 12.4.-16.4.2021.

Interkalibroinnin tapausta olivat suunnittelemassa LaatuNet-tiimin lisäksi Päivittäistavarakauppa ry:n edustajat. Lisäksi tapaukseen pyydettiin kommentteja terveystarkastajilta. Tapaukseen liittyvät kuvat kerättiin ympäri Suomea harjoituksen tapausta vastaavista myymälöistä.

Harjoitus koostui yhteensä 13. arviointikohdasta kuvitteellisen myymälän eri osa-alueilla. Harjoitukseen osallistui yhteensä 26 valvontayksikköä, mukaan lukien Puolustusvoimat. Osallistujia oli 115 tarkastajaa.

Tulokset

Pääsääntöisesti myymälän eri osa-alueiden Oiva-arvioinnit tehtiin yhdenmukaisesti. Eroja annetuissa arvosanoissa todettiin kuitenkin sekä valvontayksiköiden välillä että niiden sisällä saman valvontayksikön tarkastajien kesken. Harjoituksessa tilanteet, joissa valtaosa tarkastajista on antanut saman arvosanan, on katsottu hyväksi tulokseksi, vaikka yksittäisiä eroavaisuuksia arvosanoissa todettiinkin lähes jokaisessa arviointikohdassa.

Eniten hajontaa todettiin A- ja B-arvosanojen välillä. Erinomaisen ja hyvän arvosanan välinen raja on usein hiuksenhieno ja vaikeasti määritettävissä. Tämä on tiedossa oleva haaste, jonka ratkaisemiseksi on ehdotettu A- ja B-arvosanojen yhdistämistä.

Huolestuttavimmat tulokset liittyivät arviointeihin, joissa arvosanat jakautuivat lähes tasan kaikkien arvosanojen välille, eli jokaista arvosanaa annettiin samassa tilanteessa (samat valokuvat ja taustatiedot) lähes yhtä paljon. Näitä arviointikohtia olivat Myymälän takatila (Oivarivi 2.2.), WC- ja jätetilat (2.1.), Kylmätilat (2.2.), Salaattibaari (7.2.) ja Myymälän lattia (2.2.)

Hämmentävä tulos oli myös perusteluiden jakaantuminen annettujen arvosanojen kesken. A- ja B-arvosanojen yhteyteen oli yhteensä noin 60 % vastaajista valinnut perusteluksi lainsäädännön tai ohjeiden vastaisuuden tai elintarviketurvallisuuden vaarantumisen, jotka ovat C- ja D-arvosanojen perusteita.

Tulosten perusteella valvontayksiköille on annettu suosituksia arviointien yhdenmukaistamiseksi. Myös valtakunnallista koulutusta ohjeiden soveltamisesta suositellaan.

Lue koko raportti:

OIVA2021_loppuraportti