LaatuNet-auditointiohjelma 2020 on valmistunut

Auditointiohjelma on osa ympäristöterveydenhuollon valtakunnallista LaatuNet- laatujärjestelmää. Laatujärjestelmä pohjautuu EU:n valvonta-asetukseen (625/2017), ISO 9001 –standardiin toimialan erityispiirteet huomioiden. Auditointiohjelmassa kuvataan auditointien pääperiaatteet ja auditointien toteuttaminen.

Jatkuvan parantamisen työkalu

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää toiminnan olevan suunnitelmallista, laadukasta, tehokasta ja oikeudenmukaisesti kohdennettua. Valvonnan tulee perustua riskinarvioon ja olla hyvän hallinnon mukaista. Lisäksi sille tulee varata riittävät voimavarat.

Oleellisen osan laatua muodostaa jatkuva parantaminen. Auditointiohjelmalla pyritään arvioimaan ja varmistamaan yllä mainittujen periaatteiden toteutuminen Laatunet-käyttäjien toiminnassa.

Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit mukana

LaatuNet-arvioinnit jakautuvat sisäisiin ja ulkoisiin auditointeihin sekä interkalibrointeihin.

Sisäisiä auditointeja tehdään keskimäärin kerran kuukaudessa LaatuNetissä laadittavan, yksikön oman auditointisuunnitelman mukaisesti. Auditoinnit toteutetaan käyttäen LaatuNetin auditointilomakkeita.

Interkalibrointi on laadunhallinnan menetelmä toiminnan yhdenmukaistamiseksi, jossa samaa tapausta ratkotaan samaan aikaan kaikissa valvontayksiköissä. LaatuNet-palveluun sisältyviä ohjattuja interkalibrointeja toteutetaan 1-2 kertaa vuodessa. Vuoden 2020 interkalibroinnit ovat elintarvikevälitteinen epidemia (huhtikuu 2020, toteutetaan yhteistyössä THL:n ja Ruokaviraston kanssa) ja eläinsuojeluvalvonnan prosessi (syksy 2020)

Ulkoiset auditoinnit kattavat koko ympäristöterveydenhuollon organisaation toiminnan (myös eläinlääkintähuolto). Ulkoisten auditointien ensimmäisen kierroksen tavoitteena on selvittää laadunhallinnan käytännön toteutuksen taso eri puolilla Suomea ja arvioida organisaatioiden suorituskykyä.

Vuonna 2020 ulkoiset auditoinnit toteutetaan seuraavien kriteerien mukaan

  • auditointikohteet valitaan otoksena valvontayksikön koon ja sijainnin mukaan
  • noin 30 % auditointikohteista valitaan suurista valvontayksiköistä (htv yli 30)
  • noin 30 % auditointikohteista valitaan keskikokoisista valvontayksiköistä (htv 20-30)
  • noin 30 % auditointikohteista valitaan pienistä valvontayksiköistä (alle 20 htv)

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia ulkoisten auditointien aloitus on siirretty syksyyn.

Kriteerit ja menetelmät

LaatuNet-auditointi on ISO 19011 –standardiin perustuva järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jolla hankitaan auditointinäyttöä ja arvioidaan sitä objektiivisesti, jotta voidaan määrittää missä määrin auditointikriteerit täyttyvät. Auditointikriteerit on valittu niin, että lainsäädännön ja toimialan ohjauksen lisäksi ISO 9001-standardin vaatimusten mukaisesti tärkeimmät asiakas- ja sidosryhmäodotukset huomioidaan.

Auditoinnin tekee yksi tai useampi auditoinnin kohteen kannalta riippumaton asiantuntija. Auditointi koostuu haastatteluista, prosessikuvauksista, työohjeista ja muista dokumenteista. Auditointihavainnot voivat olla myös laadullisia. Oleellista on kuitenkin, että auditointihavaintojen olemassaolo voidaan todentaa.

Arviointi ja tulokset julkisia

LaatuNet-palvelussa toimiva Laatuneuvosto on laatujärjestelmän ja sen kautta saatavien tulosten ulkopuolinen, riippumaton arvioija. Laatuneuvosto koostuu toimialan keskeisimmistä sidosryhmistä.

Laatuneuvosto arvioi auditointiohjelman ja sen toteutuksen sekä pääauditoijan toteuttaman katselmoinnin, jossa laatujärjestelmä käydään läpi kokonaisuutena ja arvioidaan muutos- ja kehittämistarpeet.

Tulokset julkaistaan Laatunetin lisäksi kotisivuillamme www.envirovet.fi/ajankohtaista . Yhteenveto lähetetään kaikille ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköille ja keskeisille sidosryhmille tiedoksi.

LaatuNet-auditointiohjelma 2020

Lisätiedot

Pääauditoija Outi Lepistö

outi.lepisto@envirovet.fi

p 045 895 7705