Johtaminen ympäristöterveydenhuollossa -kyselyn tulokset

Ympäristöterveydenhuollon johtamista selvitettiin keväällä 2019 toteutetulla kyselyllä. Tulosten perusteella eniten haasteita on henkilöjohtamisessa, tiedon ja osaamisen siirtämisessä ja tasapuolisuudessa. Vahvuutena ympäristöterveyden johtamisessa taas on vahva asiajohtaminen.

Esimiesten arviot johtamisesta olivat hieman positiivisempia kuin työntekijöiden. Kyselyn tulokset kootaan opinnäytetyöhön ja lisäksi niitä hyödynnetään LaatuNetin johtamisprosessissa ja auditointiohjeistuksessa.

Työntekijäkysely

Työntekijöille suunnatulla kyselyllä selvitettiin työntekijöiden näkemyksiä johtamisesta omassa työyksikössä. Taustakysymysten lisäksi kyselyssä oli 25 johtamista ja esimiestyön toteutusta koskevaa kysymystä. Lisäksi työntekijöiltä kysyttiin, mikä johtamisen osa-alue koetaan oman työyksikön esimiesten vahvuutena ja missä koetaan olevan kehitettävää. Kyselyyn vastattiin anonyymisti.

Kysely lähetettiin vastattavaksi ympäristöterveysyksikköjen yleisten sähköpostien kautta. Työntekijäkyselyyn saatiin 194 vastausta. Ympäristöterveydessä työskentelee kuntaliiton mukaan noin 1300 työntekijää. Näin ollen vastausprosentti on tästä ympäristöterveyden henkilöstön kokonaismäärästä noin 16,4% esimiehille suunnattu vastaajamäärä pois lukien.

Työntekijät kokevat omien esimiestensä vahvuudeksi asiajohtamisen ja kehityskohteena nähdään henkilöjohtaminen.

Työntekijäkyselyssä keskiarvollisesti heikoimmat arvosanat saivat seuraavat johtamistoimet ja käytännöt

Henkilöjohtamisen osa-alue

 • alisuoriutumiseen puuttuminen
 • työn sujuvuuden ja kuormittavuuden seuranta
 • ristiriitatilanteisiin puuttuminen
 • osaaminen ristiriita- ja ongelmatilanteiden ratkaisijana

Tiedon ja osaamisen johtamisen osa-alue               

 • tuki ja ohjaus tiimityöskentelyyn omalla esimerkillä
 • tunnustuksen antaminen henkilöstölle
 • sovitut menettelytavat hiljaisen tiedon siirtämiseen

Esimieskysely

Esimiehille suunnatulla kyselyllä selvitettiin johtamisen nykytilaa: mihin johtaminen perustuu, mitkä tekijät vaikuttavat tämän hetkiseen johtamiseen, mitkä johtamisen osa-alueet koetaan vahvuuksina ja millä osa-alueilla koetaan olevan kehitettävää.  Osa kysymyksistä oli samoja kuin työntekijäkyselyssä.

Esimiehille suunnattuun kyselyyn saatiin 44 vastausta. Vastausprosenttina voidaan pitää vähintään 34 % ympäristöterveyden esimiestehtävissä työskentelevistä henkilöistä (n=130).

Kyselyyn saatujen vastausten perusteella ympäristöterveyden johtamista ohjaa johtamismalli tai itsearviointikriteerit vain 14 vastaajan tapauksessa.

30 vastaajaa arvioi kokemuksen tuoman osaamisen ja näkemyksen toimivasta johtamisesta olevan tärkein omaan johtamistapaansa vaikuttava tekijä.

Esimiesten oman arvioin mukaan johtamisen osaamisen kehityskohteena nähdään henkilöjohtaminen. Tulevaisuudessa tärkeimmäksi osaamisalueeksi arvioidaan nousevan tiedon ja osaamisen johtamisen.

Esimieskyselystä keskiarvollisesti heikoimmat arvosanat saivat seuraavat johtamistoimet ja käytännöt

Tiedon ja osaamisen johtamisen osa-alue

 • hiljaisen tiedon siirtämisen käytännöt

Asiajohtaminen                                                

 • esimiestyölle varattu aika
 • esimiestyölle asetetut tavoitteet ja suoriteseuranta
 • esimiestyön arvot ja tavoitetilan määrittely

Henkilöjohtamisen osa-alue

 • alisuoriutumiseen puuttuminen
 • esimiesosaaminen ristiriita ja ongelmatilanteiden ratkaisijana

Yhteenveto

Esimies- ja työntekijäkyselyn yhteinen tulos oli, että eniten haasteita koettiin olevan henkilöjohtamisen sekä tiedon ja osaamisen johtamisen osa-alueilla.

Työntekijöistä vain 38 % on tyytyväisiä omien esimiestensä johtamistapaan, huomionarvoista kuitenkin on, että 20 % kyselyyn vastanneista ei halunnut tai osannut antaa arvioitaan esimiestensä johtamistavasta. Tästä huolimatta esimiehet kokevat, että heillä on työntekijöiden tuki esimiestyöhön.

Esimiehet antoivat johtamista ja esimiestyön toteutumista koskeviin kysymyksiin kautta linjan hieman työntekijöiden arviointia paremmat arvosanat (kuvaajat 1 ja 2).

Tarve johtamisen ja esimiestyön ohjeille esim. johtamisjärjestelmä kautta käy ilmi asiajohtamista koskevien kysymysten arvosanoista. Esimiehet arvioivat omaan työtänsä ohjaavien tekijöiden (arvot, tavoitteet, resurssit) olevan vain tyydyttävällä tasolla.

Esimieskyselyyn oli mahdollista antaa myös tarkennuksia ja kommentteja oman johtamistapaan vaikuttavista tekijöistä. Vastanneiden mukaan onnistunut johtaminen perustuu hyvään ihmisten johtamiseen luottamuksen, vuorovaikutuksen ja työntekijöiden arvostuksen kautta.

Toiveina tasapuolisuus ja innostaminen

Työntekijöiden antamissa avoimissa vastauksissa nousi esille tiedon ja osaamisen jakamiseen liittyvä huoli. Osaamisen koetaan keskittyvän pienelle joukolle työntekijöitä, eikä yksilön tiedosta saada yksikön tietoa.

Työntekijät toivovat jämäkkää tasapuolista johtamista, jolloin kaikilta vaaditaan samaa suoritusta, on sitten kyse työmääristä, työn kehittämisestä tai kouluttautumisesta. Työntekijöiden mukaan  vuorovaikutteisella, innostavalla ja motivoivalla johtamiselle työntekijöistä on mahdollisuus saada irti nykyistä parempia työsuorituksia. Eriarvoisuuttaa koetaan työmäärien lisäksi työstä palkitsemisen ja koulutuksiin pääsemisen osalta.

Liitteet: Kuvaajat 1 ja 2

Esimieskyselyn tulokset kuvaajina.pdf

Työntekijäkyselyn tulokset kuvaajina.pdf

Lisätiedot:

Tuija Myllymäki

tuija.myllymaki@student.hamk.fi