Etelä-Karjalan ympäristöterveydenhuolto on vuoden laadukkain 

Vuoden Valvontayksiköksi 2020 on valittu Etelä-Karjalan ympäristöterveydenhuolto, johon kuuluvat Lappeenrannan seudun ja Imatraseudun ympäristötoimet. Kisassa olivat mukana kaikki valtakunnallista laatujärjestelmää LaatuNettiä käyttävät kunnalliset ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt.

Arviointiperusteiden mukaan “Vuoden valvontayksikkö on asiantunteva ja laadukas organisaatio, joka järjestelmällisesti arvioi omaa toimintaansa ja pyrkii jatkuvasti parantamaan sitä. Laadunhallinta on suunnitelmallista ja tavoitteisiin on päästy hyvin.” 

– Tämä näkyy Etelä-Karjalan toiminnassa monin tavoin ja eniten tästä hyötyvät valvonnan asiakkaat eli kuntalaiset ja yritykset, Outi Lepistö laatujärjestelmän kehittäneestä asiantuntijaverkosto EnviroVetistä kertoo. 

Etelä-Karjala on osallistunut aktiivisesti laatujärjestelmään kuuluviin koulutuksiin ja interkalibrointeihin ja käynyt tulokset kootusti läpi omassa organisaatiossa. Tämä mahdollistaa oman toiminnan vertailun valtakunnalliseen tasoon. Samalla on saatu parannettua kehittämistä vaativia käytäntöjä. 

Maakunnallista yhtenäisyyttä 

Etelä-Karjalassa sisäiset auditoinnit ja muut laadunhallinnan toimenpiteet on tehty kahden naapuriyksikön välillä, jolloin saadaan yhtenäistettyä sekä laatua että valvontaa koko maakunnan alueella. Toiminnassa havaitut poikkeamat on käsitelty riittävässä laajuudessa ja niiden syitä on hienosti pohdittu juurisyyanalyysin kautta. Mukana ovat riskinarvioinnin näkökulmasta oleelliset asiatkuten valvonnassa asetetut määräajat ja toimenpiteiden loppuunsaattaminen, arviointiraatiin kuuluva Lepistö jatkaa. 

Nyky-yhteiskunta edellyttää viranomaisilta lainsäädännön noudattamisen lisäksi asiantuntemusta ja todennettua laadunvarmistusta. -Tässä on Etelä-Karjalassa onnistuttu hyvin, Lepistö kehuu. Erityisen ilahduttavaa on, että auditoinneilla on arvioitu myös hallintolain ja oikeusperiaatteiden toteutumista terveydensuojeluvalvonnassa. -Kun käytetään merkittävää julkista valtaa, kuten ympäristöterveydenhuollon tehtävissä, on erittäin tärkeää huolehtia asiakkaiden puolueettomasta ja tasapuolisesta kohtelusta ja oikeusturvan toteutumisesta, Lepistö painottaa. 

Yhteisen laadun asialla 

Hyvänä kakkosena ja kunniamaininnan saaneena oli Pietarsaaren kaupungin ympäristöterveys, jossa laatutyötä on tehty pitkäjänteisesti jo vuosien ajan. Työntekijät ovat kouluttautuneet sisäisiin auditointeihin ja auditoinneilla havaitut poikkeamat on Pietarsaaressakin käsitelty kattavasti. Korjaavat toimenpiteet on aina kuitattu toteutetuiksi, jolloin saadaan laadunhallintaan ryhtiä, johdonmukaisuutta ja jatkuvaa parantamista. Laadunhallinta on lisäksi nivottu yhteen SHQS-järjestelmän kanssa, joka entisestään syventää laatutasoa. 

-Laadun kehittäminen on pysyvä ja jatkuva prosessi, Outi Lepistö tiivistää.  Hyvin toimiva laadunhallinta tukee perustyötä ja maksaa laatuun käytetyn ajan takaisin tyytyväisempinä asiakkaina ja tehokkaampana toimintana. 

LaatuNet on asiantuntijaverkosto EnviroVetin kehittämä ympäristöterveyden valtakunnallinen laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmä on ollut käytössä kunnissa vuodesta 2018 alkaen. 

Lisätiedot: Outi Lepistö p 045 8957705, outi.lepisto@envirovet.fi  

Södra Karelens miljöhälsovård vald till årets bästa  kvalitet

Södra Karelens miljöhälsovård har valts till årets tillsynsenhet 2020. Till enheten hör både Villmanstrands och Imatras miljöhälsovårdsenheter. Med i utvärderingen var alla de kommunala miljöhälsovårdsenheter som använder det nationella kvalitetssystemet.

Enligt motiveringen är årets tillsynsenhet “sakkunnig och av hög kvalitet, granskar systematiskt sin verksamhet samt strävar till kontinuerlig förbättring. Kvalitetsstyrningen är planlagd och man har nått målsättningen väldigt bra”. – Det här syns i Södra Karelens verksamhet på många sätt och den största nyttan av detta får klienterna dvs kommunborna och företagen, menar Outi Lepistö från EnviroVet, organisationen som bearbetat kvalitetssystemet.

Södra Karelen har deltagit aktivt i skolningar och interkalibreringar vilka hör till kvalitetssystemet och har sedan gått igenom resultaten inom organisationen. Det här möjliggör jämförelsen av den egna verksamheten med den nationella nivån, samtidigt har man kunnat jobba med de processer som krävt förbättring.

Enighet på landskapsnivå 

I Södra Karelen har de interna auditeringarna och de övriga kvalitetsstyrningens åtgärder gjorts i samarbete mellan två grannenheter. Då har man kunnat göra både tillsyn och kvalitet på landskapsnivå enhetligt. De avvik man funnit har sedan begrundats genom analys av grundorsakerna. Till detta hör bland annat ur riskanalysens synpunk väsentliga saker så som tidsfrister inom tillsynen och slutförandet av åtgärder, fortsätter Lepistö som hör till utvärderingspanelen.

Dagens samhälle förutsätter att myndigheterna förutom att följa lagen även har sakkunnighet och verifierad kvalitetssäkring. – Detta har man lyckats bra med i Södra Karelen, berömmer Lepistö. Speciellt glädjande är att man genom auditeringar även sett till att förvaltningslagen och rättsprinciperna förverkligas inom hälsoskyddstillsynen. – Då man utövar väsentlig offentlig makt vilket fallet är inom miljöhälsovårdens uppgifter, är det väldigt viktigt att försäkra klienternas opartiska och jämlika behandling samt ser till att rättsskyddet förverkligas, poängterar Lepistö.

Ute efter gemensam kvalitet 

Jakobstads miljöhälsovård där man både målmedvetet och länge jobbat med kvalitetsstyrning kom god tvåa och får ett hedersomnämnande.  Medarbetarna har skolat sig inom intern auditering och avvikelser har även i Jakobstad behandlats utförligt. Korrigerande åtgärder har alltid kvitterats som behandlade och i och med detta får man en konsekvent kvalitetsstyrning och en kontinuerlig förbättring. Kvalitetsstyrningen har dessutom gjorts samman med SHQS -systemet och det här medför en även bättre kvalitetsnivå.

-Arbetet med att förbättra kvalitet är en kontinuerlig process, summerar Outi Lepistö. – En välfungerande kvalitetsstyrning stöder grundarbetet och betalar sig tillbaka genom mer nöjda klienter och en effektivare verksamhet.

LaatuNet är ett nationellt kvalitetsstyringssystem för miljöhälsovården framställt av specialistnätverket EnviroVet.
Systemet har varit i bruk sedan 2018.

Mer information: Outi Lepistö tel 045 8957705, outi.lepisto@envirovet.fi