”Käypä hoito” –suositukset myös eläimille

Suomeen laaditaan eläinlääkinnän hyvän käytännön hoitosuositukset. Suositukset on suunnattu kunnaneläinlääkäreille ja muuhun perustasoiseen potilastyöhön. Sivusto ja ensimmäiset suositukset julkaistaan tänään Eläinlääkäripäivillä Messukeskuksessa.

Eläinten hoitosuositukset ovat eläinlääkäreiden yhdessä laatimat suositukset kunnallisen ja muun perustasoisen potilastyön hyvän käytännön ohjeiksi. Hoitosuositukset laaditaan lemmikkien, hevosten ja tuotantoeläinten hoitotoimenpiteisiin.

Hoitosuosituksiin on koottu eläinlääketieteen viimeisin tutkimustieto yhdistettynä käytännön osaamiseen. Tarkoitus on, että kaikki eläinlääkärit voivat hyödyntää suosituksia työssään, tarkistaa hoitokäytäntöjään, arvioida toimintatapoja ja viestiä käytännöistä eläinten omistajille ja muille sidosryhmille, kertoo eläinlääketieteen tohtori Outi Lepistö hanketta koordinoivasta asiantuntijaverkosto EnviroVetistä.

Suositukset on suunnattu kunnaneläinlääkäreille ja muuhun perustason potilastyöhön ja niissä käsitellään yleisimpien sairauksien taustaa, diagnosointia ja hoitoa. Hoitosuositukset eivät siis edusta laajinta mahdollista hoitokäytäntöä vaan perusvarustellulla vastaanotolla toteutettavan hoidon tasoa ja käytäntöjä.

Tietoa myös omistajille

Kun eläinlääkäreille julkaistaan uusi hyvän käytännön hoito-ohje, samaan aikaan laaditaan eläinten omistajille vastaava lyhennelmä – täsmälleen samoin kuin ihmisten Käypä hoito –sivustokin toimii.

Varsinaiset yksityiskohtaiset hoitosuositukset on rajattu vain eläinlääkäreiden käyttöön. Näin turvataan eläinlääkäreille mahdollisuus käydä niihin liittyvää keskustelua vain ammattikunnan kesken.

Toisin kuin Käypä hoito –suosituksilla, Eläinten hoitosuosituksilla ei ole julkista rahoitusta.

Miksi hoitosuosituksia tarvitaan?

Eläinten hoitosuositukset haluttiin luoda, sillä hoitokäytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea, eivätkä asiakkaat aina ole tietoisia, mihin käytännöt perustuvat. Hoitosuositusten yhtenäistäminen valtakunnallisesti edistää potilasturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä ja vahvistaa myös mikrobilääkkeiden vastuullista käyttöä, Outi Lepistö tarkentaa.

Näyttöön perustuvia hoitosuosituksia ja niiden aktiivista päivittämistä kaivataan myös alan nopean kehittymisen takia. Jatkokouluttautuminen vie paljon resursseja ja yksittäisen eläinlääkärin voi olla vaikea ylläpitää ajankohtaisinta tietoa kaikilta eläinlääketieteen osa-alueilta.

Yhteiset linjaukset tärkeitä

Hoitosuosituksia on laatimassa suuri joukko eläinlääkäreitä. Suositusluonnokset on koottu keskustelualustalle, joka on avoin kaikille eläinlääkäreille. Mukana on nyt jo yli kaksisataa eläinlääkäriä.

Tärkeää on, että suositukset ovat kunnalliseen eläinlääkintään soveltuvia ja käytännön työssä toteutettavia ja tässä nimenomaan tarvitaan kentällä toimivien eläinlääkäreiden osaamista ja näkemyksiä, Outi Lepistö tarkentaa.

Lisäksi erillinen eläinlääketieteen asiantuntijaryhmä käy läpi suositukset ennen niiden julkaisua.

Suositukset ovat objektiivisia ja puolueettomia ja siksi niiden laatimista koordinoi ulkopuolinen, riippumaton taho. Suositusten parissa työskentelevät asiantuntijat tulevat myösjat tulevat myös ilmoittamaan sidonnaisuutensa.

Yksityiskohtaista tietoa, kuten lääkevalmisteita, suositukset eivät sisällä, eivätkä hankkeen rahoittajat osallistu suositusten laatimiseen. Hoitosuosituksissa on huomioitu myös vastuullinen antibioottien käyttö.

Sivusto toimii osoitteessa www.elaintenhoitosuositus.fi Sivustolle kootaan suositusten lisäksi ajankohtaisia uutisia, tiedotteita ja tutkimustuloksia sekä eläinten omistajien että eläinlääkäreiden käyttöön. Hoitosuositukset ovat myös osa ympäristöterveydenhuollon valtakunnallista laatujärjestelmää.

Lisätiedot

Outi Lepistö p 045 895 7705 outi.lepisto@envirovet.fi

Haastattelut sovittava sähköpostilla Eläinlääkäripäivien aikana

Anna Kilpi p 050 563 6966 anna.kilpi@envirovet.fi